Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde

Introduktion till Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde

Genom beslut av Länsstyrelsen i Kalmar Län bildades Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde den 21 januari 2015. Det totala antalet delägare är 18.

Föreningens första årsmöte hölls i Kolboda den 14 april 2015.

Till föreningens första ordförande valdes Hans Johnsson, Igelösa.

Bakgrunden till bildandet av ett fiskevårdsområde i Hagbyån var att fiskerikonsulenten hittade ett antal dokument i Hushållningssällskapets fiskearkiv om att gemensamhetsfiske hade funnits i tidigare i Hagbyån. Fiskerikonsulenten tog därefter kontakt med en större markägare längs ån. Intresse fanns att gå vidare och flera möten hölls under 2014, bildandet tog ca ett år.

Den totala sträckan som ingår i fiskevårdsområdet är ca 4km, den nedre delen av ån är ca 10m bred och 2m djup. Strömmande och forsande sträckor finns vid Loverslund. Nedströms Igelösa kvarn finns betydande strömarealer passande öringen. Vid Igelösa kvarn anlades sensommaren 2015 ett omlöp som gör att fisken har fri vandringsväg upp till Väntorp.

Hagbyån härbärgerar en mängd olika fiskarter, här vandrar karpfisk såsom id, mört och braxen upp på, våren för att leka. Hagbyån är känd för sitt fina mete efter braxen, många stora braxar fångades här under 1980 och 1990-talet.

Gäddan och abborre leker på den nedre sträckan närmast kusten och havsöring vandrar upp på hösten och leker vid Loverslund och Igelösa kvarn.

Eftersom Hagbyån är dricksvattentäkt har ån ett minimiflöde av 150l/s även under sommaren. Hagbyån är inte i högre grad påverkad av övergödning dock kan det finnas punktkällor med högre näringshalter. 

Kontaktpersoner och fisketillsynesmän:

  • Nils-Erik Nilsson Tel. 0705137041
  • Johan Fransson Tel. 0706692219
  • Mats Persson Tel. 0707555826
  • Hans Leion Tel. 0705375517
  • Gert Svensson Tel. 0702599372