Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde

Rules in other languages:  

Regler för sportfiske inom Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde

1. Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde sträcker sig från gränsen mellan Igelösa och Broby ned till Hagbyåns mynning. Se karta. Fiske från rödmarkerade stränder är förbjudet. Fiske från grönmarkerade stränder är tillåtet. Se karta.

2. Fiske endast med 1 spö. Vid specimenmete är maximalt 3 spön tillåtna.

3. Huggkrok förbjuden.

4. Fiske med fluga och drag är tillåtet från premiärdagen - 30 september. Mete är tillåtet från premiärdagen - 30 november nedströms träbron. I övriga fiskevårdsområdet är mete tillåtet från premiärdagen till den 30 september. Endast 1      laxfisk (lax/öring) får landas per fiskare och dag. Lax och öring mindre än 60cm skall alltid återutsättas. All abborre skall alltid återutsättas.                                      

5.  Allt fiske skall rapporteras, även om ingen fisk dragits upp. Om fisk dragits upp skall fångsten registreras samma dag först därefter tillfaller fångsten fiskaren. Vid registreringen ska förutom fiskarens namn anges: fångstplats, art, kön, vikt, längd, tidpunkt, datum och fångstredskap. Registrering sker vid Slätaboden. Se karta eller via sms 070-7555826

6. Fiskekort berättigar inte till kräftfiske.

7. Felkrokad fisk skall återutsättas.

8. Nedskräpning i och längs ån i form av burkar, fiskelinor, döda fiskar och fiskrens mm. kommer obönhörligen leda till indraget fiskekort. Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i fiskevårdsområdets vatten.

9. Överträdelse av regler för Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde som medfört indraget fiskekort ger inte rätt till att återfå erlagd avgift.

10. Fiskekort och Id-handling ska alltid medföras vid fiske.
På anmodan från fisketillsyningsman eller markägare skall fiskekort, Id-handling samt eventuell fångst uppvisas.

11. Allt fiske från båt samt flytring förbjudet.

Styrelsen